Informacja całodobowa: 607 561 183

Koźle: 77 482 92 59, Kędzierzyn: 77 483 21 65

infomacje Ekshumacja (z łac. extra „poza, na zewnątrz”, humus „gleba”) – wydobycie zwłok lub szczątków w celu dokonania oględzin sądowych, lekarskich (np. aby ustalić bądź potwierdzić przyczynę zgonu) lub w celu przeniesienia ich do innego grobu[1] (np. z leśnych mogił wojennych na cmentarze lub bliżej miejsca zamieszkania żyjących krewnych).

Nadzór nad ekshumacją sprawuje właściwy powiatowy lub portowy inspektor sanitarny. O ekshumacji należy też zawiadomić na piśmie zarząd cmentarza. Ekshumacja zwłok i szczątków jest dopuszczalna w okresie od 16 października do 15 kwietnia, z tym że właściwy powiatowy lub portowy inspektor sanitarny może dopuścić wykonanie ekshumacji w innym czasie, przy zachowaniu ustalonych przez niego środków ostrożności. Ekshumację przeprowadza się we wczesnych godzinach rannych.

Zasady przeprowadzania ekshumacji określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi (Dz.U. z 2021 r. poz. 1910).

Osobami upoważnionymi do złożenia wniosku o ekshumację zwłok są:

 • małżonka lub małżonek osoby zmarłej,
 • krewni zstępni (potomek w linii prostej: dziecko, wnuk, prawnuk),
 • krewni wstępni (przodek w linii prostej: rodzice, dziadkowie, pradziadkowie),
 • krewni boczni do czwartego stopnia pokrewieństwa,
 • powinowaci w linii prostej do pierwszego stopnia,
 • osoby dobrowolnie do tego zobowiązujące się[2].
 • Na czym polega ekshumacja zwłok? Po jakim czasie można ekshumować?
   
  Zwłoki osób zmarłych na choroby zakaźne nie mogą być ekshumowane przed upływem 2 lat od dnia zgonu.